Đăng kí

Đăng nhập

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Bạn phải đăng nhập để đặt câu hỏi.

www.hoidap.aokienthuc.vn

Website chuyên giải đáp bài tập khó!

Discy Latest Questions

  • 0

A. 300.              B. 75.                   C. 200.                 D. 150. ĐẠI HỌC A – 2012 Nhận xét phản ứng Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 thì $${n_{B{a^{2 + }}}} \geqslant {n_{SO_4^{2 – }}} \Rightarrow {n_{BaS{O_{4 \downarrow ...